Morozov avisa dels perills d’haver d’adaptar nous hàbits: “Els ciutadans hem de resistir-nos al concepte de ciutat intel·ligent”, assegura. I afegeix: “Acceptant la idea de la ciutat intel·ligent, que recordem que es defineix com una ciutat que tot ho sap, una ciutat omniscient que ens identifica a qualsevol lloc on anem, ja no pensem en valors alternatius que no estan lligats al creixement o l’eficiència”. Morozov defensa la importància d’altres valors com la llibertat.

Segons Morozov, amb la proliferació de sensors, per exemple, la policia pot predir i fins i tot avortar protestes just en el moment en què són convocades. Al final, denuncia, la desobediència civil serà impracticable. I reivindica la mobilització: “No podem confiar en aquesta caixa negra -es refereix a la tecnologia- i esperar continuar endavant amb la vida cívica democràtica”. I conclou: “Hem de resistir-nos a la idea que això és inevitable i que l’únic que podem fer és delegar-ho a empreses de tecnologia que només es basen en una lògica comercial”.
Morozov warns of the dangers of having to adapt new habits: “Citizens must we resist the concept of smart city,” he says. He adds: “Accepting the idea of ​​intelligent city, remember that a city is defined as all knowing, omniscient city that identifies us wherever we no longer think of alternative values ​​that are not linked to growth and efficiency. ” Morozov defends the importance of other values ​​such as freedom.

According to Morozov, the proliferation of sensors, for example, police can predict and even abortion protests at the very time they are called. In the end, denounced, civil disobedience is impracticable. I claim mobilization: “We can not trust the black box -it concerns the technology- and hope to move forward with democratic civic life.” He concludes: “We must resist ourselves to the idea that this is inevitable and that the only thing we can do is to delegate it to technology companies that only rely on a commercial logic.”

DIARI ARA Sunday June 28th